Assessoria Comptable

Gràcies als nostres experts en comptabilitat i assessoria fiscal, portem una gestió comptable de la màxima qualitat. Comptabilitat financera, comptabilitat analítica, anàlisi de balanços, pressupostos; tot el necessari perquè vostè pugui prendre decisions a partir de les dades comptables aportades.

Vostè podrà triar la seva combinació entre aquesta àmplia gamma de serveis.

 • Gestió de la comptabilitat d’acord amb la normativa establerta en el Pla General de Comptabilitat i en el Codi de Comerç.
 • Llibre Diari i Llibre Major.
 • Llibres d’actes i socis.
 • Conciliació bancària.
 • Quadres d’amortització comptable dels immobilitzats de la companyia.
 • Atenció via telefònica o correu electrònic a qüestions i dubtes relacionades amb el Pla General de Comptabilitat.
 • Balanços de situació i Comptes de Resultats amb la periodicitat desitjada.
 • Anàlisi dels estats comptables i eventual adaptació del pla de comptes segons les necessitats del sector de l’empresa o en atenció a les novetats legislatives.
 • Legalització i presentació anual dels Llibres Oficials (Diari, Inventari i Comptes Anuals).
 • Actualització de comptabilitats endarrerides.
 • Confecció de Comptes Anuals de la Societat. L’elaboració per al posterior dipòsit inclou Balanç de situació, Compte de Pèrdues i guanys, Estat de Canvis en el Patrimoni Net i Memòria.
 • Dipòsit dels Comptes Anuals al Registre Mercantil.

 

A més, pot afegir als serveis bàsics:

 • Gestió d’estats comptables per aconseguir finançament per la seva empresa (bancs, ICO, ENISA, etc.)
 • Comptabilitat analítica i pressupostària.
 • Dissenys de quadres de comandament i Reporting Comptable
 • Plans de viabilitat
 • Auditoria prèvia: Tot tipus d’incidències detectades seran comunicades puntualment al client, amb la finalitat de recaptar tota la documentació per al tancament de l’exercici. D’aquesta manera el client s’assegura garantir la deduïbilitat de totes les despeses respecte a la normativa de l’IVA i Impost de Societats, així com que la seva comptabilitat reflecteixi la imatge fidel de la realitat econòmica, de conformitat amb la legislació mercantil i fiscal vigent.
 • Auditoria final: Prèvia al tancament de l’exercici, entre els mesos de gener i març, deixant preparada la comptabilitat de cara al tancament de l’Impost de Societats i Comptes Anuals.